" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Els processos de selecció haurien de basar-se en la titulació i el resultat de les proves...
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
L’EAPC podria becar a persones menors de 30 anys q manquin de recursos econòmics i tinguin un bon...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És important comptar amb tots els agents socials (sindicats, associacions professionals) dins la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvolupar temaris...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És imprescindible agilitzar i professionalitzar les proves de selecció per garantir un millor...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin aprendre insitu de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
La meva proposta al departament d'educació és que ens contin l'antiguitat i la experiència des...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0