" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició...
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès particular o...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Vetllar per un principi d'equitat i de transparència. Tenir en consideració que es tracta d'un...
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
És imprescindible agilitzar i professionalitzar les proves de selecció per garantir un millor...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És necessari una bona planificació de les plantilles per garantir un servei públic de qualitat....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
És important comptar amb tots els agents socials (sindicats, associacions professionals) dins la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
El procés podria ser sistemàtic, de convocatòria anual, àgil i ràpid.Per exemple: 1r filtre,...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
La meva proposta al departament d'educació és que ens contin l'antiguitat i la experiència des...
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Els processos de selecció haurien de basar-se en la titulació i el resultat de les proves...
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també hauria de ser...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
La nova llei d'ocupació pública hauria de regular que l'Escola d'Administració Pública (EAPC) és...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
Unificar els cossos i escales tant de l'administració local com de la Generalitat amb criteris...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Tot i ser un perfil força nou a l'administració pública, el tècnic en turisme necessita un...
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Major transparència en les seleccions del personal publicades a l’ATRI mitjançant procediments en...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Actualment, s'incorpora personal per a cobrir vacants sense coneixements bàsics com organització...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0