" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Cal regular urgentment el sistema de carrera professional horitzontal (l’avaluació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Major transparència en les seleccions del personal publicades a l’ATRI mitjançant procediments en...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
A Barcelona, en data 20 de gener de 2022 la Junta de Govern del Col·legi de Professionals de la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
Sí, cal reforçar els mecanismes per garantir l’ètica i professionalitat. Però probablement el q...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també hauria de ser...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...