" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre,...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Unificar els cossos i escales tant de l'administració local com de la Generalitat amb criteris...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Seguir l'ordre cronològic del terme, és a dir, començar el procés per la fase de concurs, amb la...
 • Creat el
  21/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Sí, cal reforçar els mecanismes per garantir l’ètica i professionalitat. Però probablement el q...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Aplicar la carrera professional, que els treballadors puguin millorar a la mateixa plaça que...
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Major transparència en les seleccions del personal publicades a l’ATRI mitjançant procediments en...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
L’EAPC podria becar a persones menors de 30 anys q manquin de recursos econòmics i tinguin un bon...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també hauria de ser...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
El procés podria ser sistemàtic, de convocatòria anual, àgil i ràpid.Per exemple: 1r filtre,...
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La 1a fase de l'oposició serà un exàmen, que una vegada superat es pot tenir superat per sempre....
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
Hola! Mi propuesta a nivel de Educación es realizar anualmente o cada dos años concursos de...