" class="part-icon-bars">
Ajuda

Durant el procés de creació d’una norma, hi ha dos moments en què pots participar:

En les consultes públiques: el Govern, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió.

En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer-ho.

Un cop ja hi ha un esborrany de norma: quan el Govern ja ha redactat un primer text, l’obre a la ciutadania per millorar-ne el redactat i el contingut.

En aquesta part del procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.

Tanca l'ajuda

Participacions destacades

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest cos es pretén dotar l’Administració de la Generalitat del personal especialitzat necessari per desenvolupar de la millor manera possible l’acció exterior de la Generalitat.

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea Més informació

Avantprojecte de la llei de muntanya

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora.
Especialment, interessa esbrinar si es comparteix la diagnosi sobre els territoris de muntanya, si es comparteixen els objectius i els instruments proposats i si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 1983.

Avantprojecte de la llei de muntanya Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingut i als procediment d’elaboració dels instruments de la planificació hidrològica és la de disposar d’uns plans i programes hidrològics adaptats a la normativa comunitària i a les disposicions de la normativa bàsica estatal vigents.
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

El considerable increment del comerç on-line, que ha augmentat durant el període comprès entre novembre de 2018 i març de 2020 a un ritme anual de gairebé un 17% (estimació segons la intenció de compra), com demostren les dades extretes de l’estudi “Comerç on-line i mobilitat. Evolució 2018-2020” de la Direcció General de Comerç, de novembre de 2020. Aquest ritme de creixement de les compres a distància s’ha vist accelerat per l’efecte de la pandèmia i el confinament, amb un augment de gairebé el 28%.

Així, s’estima que actualment es realitzen 79 milions de compres en línia a l’any a Catalunya, de les quals el 84% es lliure...

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància Més informació

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, els poders públics han d'elevar a nivell de norma les recomanacions internacionals per eradicar el racisme en totes les seves formes, per tal que cap persona racialitzada el pateixi, augmentant així el benestar de tota la ciutadania i aconseguint societats més justes i solidàries, on tothom pugui aportar i sentir-se reconeguda.

Per aquesta raó volem establir mecanismes per a la prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de racisme per tal de desenvolupar les eines necessàries per estudiar i visibilitzar el racisme ins...

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions Més informació

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència per tal de reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració Pública i les activitats d’influència, consensuant uns criteris d’identificació dels grups d’interès i facilitant la seva inscripció amb reducció de càrregues administratives, de manera que es pugui utilitzar la informació que ja està en mans de l’Administració.

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’un reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Fons de Transició Nuclear), i recollir les seves propostes i comentaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear Més informació

Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.


Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural Més informació

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports Més informació

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la tramitació del Projecte de decret que té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 8/2020. L’objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat de desplegar reglamentàriament aquesta disposició normativa per tal que es facin comentaris, suggeriments o aportacions que puguin millorar l’eficàcia de la disposició normativa que es projecta aprovar

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i donar d’aquesta manera una resposta més eficaç a les necessitats del Sector tenint en consideració el nou context social i mediambiental així com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics. 


Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme Més informació

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una atenció més integrada a la gent gran, a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de la salut mental i, en general , a totes les persones amb necessitats complexes d’atenció. Aquesta Agència està participada pels departaments de Drets Socials i de Salut i compta amb la participació del món local i representació de la ciutadania.

L’objectiu de la consulta és el d’obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la re...

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya Més informació

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, règim de funcionament, obligacions, control i inspecció dels organismes acreditats que realitzen funcions de mediació en l'adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social en el territori de Catalunya.

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional Més informació

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per adequar la norma a la realitat social i econòmica actual, així com per incorporar-hi algunes directives comunitàries.


Després de més de deu anys de l’aprovació inicial del Codi de consum de Catalunya, els drets dels consumidors s’han vist afectats en diferents àmbits d’activitat econòmica, com ara els serveis bàsics, la contractació en línia, les pràctiques comercials agressives i altres aspectes que han generat controvèrsies en les relacions de consum. També algunes normes aprovades amb posterioritat contenen aspectes, com ...

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Més informació

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 • Concretar la documentació, el format i la durada de l’informe emès pels serveis socials. 
 • Garantir la seguretat jurídica a persones usuàries, administracions públiques i empreses subministradores.La consulta s’adreça, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes i a qualsevol subjecte i entitat potencialment afectats.

Preguntes concretes que es formulen: 

1. Considereu que cal desenvolupar i clarificar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar...

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica Més informació

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.


Els objectius de la iniciativa:

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa legislativa és fer efectius els drets de les persones trans* e...

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere Més informació

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

Aquesta iniciativa es dirigeix a actualitzar i millorar el règim jurídic aplicable a Catalunya sobre la protecció d’animals que puguin ser utilitzats per a l’experimentació i per altres finalitats científiques. Aquest règim, fins ara se circumscriu a allò que disposen la Llei catalana 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, i també el seu desplegament reglamentari, que ha estat realitzat de la mà del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

L’aprovació de la legislació de l’any 1995 es va inscriure indubtablement en la línia més avançada de les regula...

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. Més informació

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment

Modificar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, per tal de regular la prestació econòmica per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment, prevista als articles 9 i 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Aquests articles van ser modificats per l’article 162 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment Més informació

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpar...

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció Més informació

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores), tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives Més informació

Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua

Objectiu principal

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectades per l’aplicació dels tributs, així com d’aquells que col·laboren en la seva aplicació,  en relació amb l’aprovació d’una nova norma reglamentària actualitzada en desenvolupament de la regulació legal en matèria de tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua i obtenir les seves aportacions i observacions. 


Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua Més informació

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecanisme de caràcter excepcional per donar solució a la situació d’aquells territoris que es troben especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població, mitjançant l’aplicació del règim de contenció de rendes previst a la Llei 11/202 als contractes d'arrendament d'habitatge que s’hi concloguin.

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens Més informació

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals Més informació

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

L'objectiu d’aquesta iniciativa és regular els centres de formació professional integrada per poder oferir a la ciutadania uns centres de formació professional integrada de qualitat i amb una alta especialització i assegurar que els centres de formació professional integrada disposin d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió econòmica i de personal.

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada Més informació

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

Aprovar un nou decret que reguli el règim jurídic de forma integral de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, tot adaptant-lo a les modificacions legislatives que s’han produït els darrers temps i a la realitat actual.

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes Més informació

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals de l’administració de finques, d’acord amb el que estableixen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Codi civil de Catalunya, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge.Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques Més informació

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic d’abastament d’aigua de l’àmbit Ter-Llobregat i rebre aportacions per contribuir a definir el reglament, especialment pel que fa als drets i les obligacions de les entitats prestadores i receptores del servei públic d’abastament d’aigua en alta.CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT Més informació

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les relacions entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals de Catalunya.

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Els objectius que pretén aconseguir la iniciativa proposada en l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus són els següents:


1.   Conservar i restaurar els ecosistemes i els processos naturals i semi-naturals, i la biodiversitat i geodiversitat associada.

2.   Protegir els les hàbitats, espècies i elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o de major interès natural.

3.   Contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi climàtic i els riscos associats.

4.   Protegir el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

5.   Contribuir a la conservació del patrimoni cultural materia...

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que el Reglament que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Per què una consulta pública prèvia?

Per facilitar que la ciutadania pugui opinar sobre l'oportunitat d'impulsar un avantprojecte de llei de participació ciutadana. És a dir, compartir l'avaluació preliminar que ha fet la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica i recollir aportacions sobre els problemes detectats i les possibles solucions a aquestes problemàtiques.

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

La iniciativa té per objecte establir un marc normatiu per a la producció agrícola sostenible a Catalunya per tal de regular un nou sistema de certificació públic voluntari de les explotacions agrícoles catalanes sostenibles tendent a fomentar que les explotacions siguin cada dia més sostenibles, des d’un punt de vista ambiental, econòmic i social. 

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya. Més informació

286 participacions tancades Veure Obertes  (6) Totes  (292)

Filtra per:

Tipus
Tipus

Carregant...

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  04/06/2023
 • Creat el
  04/05/2023
Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2023
 • Data de finalització
  15/05/2023
 • Creat el
  11/04/2023
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les norm...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  12/04/2023
Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries p...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  10/03/2023
Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2023
 • Data de finalització
  20/04/2023
 • Creat el
  23/03/2023
Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de centres i serveis sanitaris de Catalunya

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalun...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2023
 • Data de finalització
  18/04/2023
 • Creat el
  13/03/2023
Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  12/04/2023
 • Creat el
  16/03/2023

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, r...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/03/2023
 • Data de finalització
  11/04/2023
 • Creat el
  03/03/2023
Consulta pública prèvia sobre el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

La consulta pública vol recollir les propostes que permetin millorar el funcionament eficient, efica...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  31/03/2023
 • Creat el
  30/01/2023

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020,...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/02/2023
 • Data de finalització
  22/03/2023
 • Creat el
  21/02/2023

La consulta pública té per finalitat conèixer les valoracions i les propostes de la ciutadania i, en...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/12/2022
 • Data de finalització
  21/03/2023
 • Creat el
  19/12/2022

Objectiu de la consulta  

Els objectius que es volen aconseguir amb el Projecte de decret són:  


 • Decla
 • ...
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2022
 • Data de finalització
  10/03/2023
 • Creat el
  07/12/2022

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2022
 • Data de finalització
  03/03/2023
 • Creat el
  01/12/2022
Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’ITV (2023)

La consulta té per objecte obtenir els punts de vista dels possibles afectats sobre l’orientació d’u...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/01/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  12/01/2023
 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  01/02/2023

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, disposa que el...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/01/2023
 • Data de finalització
  23/02/2023
 • Creat el
  20/01/2023
Consulta pública prèvia a l’aplicació d’un termini màxim d’accés garantit per a les reconstruccions mamàries primàries diferides derivades d’una mastectomia per un procés oncològic
 • Dates
 • Data d'inici
  23/09/2022
 • Data de finalització
  30/01/2023
 • Creat el
  23/09/2022


L'objectiu de la consulta és obtenir informació/opinions sobre la opció preferida consistent en l'ap...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/12/2022
 • Data de finalització
  23/01/2023
 • Creat el
  22/12/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Per què una consulta pública prèvia?

Per facilitar que la ciutadania pugui opinar sobre l'oportunitat...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  07/09/2022
 • Data de finalització
  22/12/2022
 • Creat el
  03/06/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre per la qual es regula el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials a Catalunya.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2022
 • Data de finalització
  14/12/2022
 • Creat el
  07/11/2022

Objectius de la consulta
La consulta s'adreça a obtenir l'opinió de la ciutadania en general i dels s...
 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2022
 • Data de finalització
  12/12/2022
 • Creat el
  10/11/2022
Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  29/07/2022
 • Data de finalització
  01/12/2022
 • Creat el
  29/07/2022
Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

L'objecte de la iniciativa és la previsió d'elaborar un Projecte de decret pel qual es regula la Jun...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/09/2022
 • Data de finalització
  28/11/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Participació pública per a l'elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural inicia el procés de participació ciutada...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/09/2022
 • Data de finalització
  14/11/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Avantprojecte de la llei de muntanya

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més ...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/06/2022
 • Data de finalització
  28/10/2022
 • Creat el
  21/06/2022
Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

Aprovar un nou decret que reguli el règim jurídic de forma integral de la Comissió Nacional per a un...

#NouDecretCNVM
 • Dates
 • Data d'inici
  28/09/2022
 • Data de finalització
  21/10/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Amb aquesta iniciativa es vol regular en una única norma amb rang legal la contractació pública de f...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  28/06/2022
Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, ...

#Antiracisme
 • Dates
 • Data d'inici
  13/12/2021
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  13/12/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret de mesures de prevenció d'incendis de vegetació agrícola i forestal

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret de mesures de prevenció d'incendis de...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  29/07/2022
Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/06/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  17/06/2022
Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobili...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/06/2022
 • Data de finalització
  29/09/2022
 • Creat el
  27/06/2022
DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment
 • Dates
 • Data d'inici
  01/08/2022
 • Data de finalització
  19/09/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret dels ensenyaments professionalitzadors en la modalitat a distància

L’objectiu de la consulta prèvia és recollir aportacions sobre l’abast que ha de tenir l’oferta form...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/06/2022
 • Data de finalització
  17/09/2022
 • Creat el
  15/06/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/07/2022
 • Data de finalització
  16/09/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/07/2022
 • Data de finalització
  28/08/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

L'objectiu d’aquesta iniciativa és regular els centres de formació professional integrada per poder ...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/06/2022
 • Data de finalització
  11/08/2022
 • Creat el
  09/06/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret del Reglament de desplegament de la Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

La consulta pretén recollir les propostes que puguin fer les entitats vinculades amb el sector portu...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/05/2022
 • Data de finalització
  05/08/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Llei de Drets Culturals

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania i dels agents socials representatiu...

#DretsCulturals
 • Dates
 • Data d'inici
  20/06/2022
 • Data de finalització
  20/07/2022
 • Creat el
  08/06/2022
Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret electoral de les cambres

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2022
 • Data de finalització
  15/07/2022
 • Creat el
  30/06/2022
Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competèncie...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut es...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei sobre mutualitats de previsió social

L’objectiu de la consulta és l’actualització del marc normatiu aplicable a les mutualitats de previs...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/05/2022
 • Data de finalització
  11/07/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis
 • Dates
 • Data d'inici
  10/06/2022
 • Data de finalització
  10/07/2022
 • Creat el
  03/06/2022
Consulta sobre el projecte decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2022
 • Data de finalització
  08/07/2022
 • Creat el
  13/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’objecte de la iniciativa és la previsió d’elaborar...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/06/2022
 • Data de finalització
  04/07/2022
 • Creat el
  01/06/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

L'objectiu de la consulta és recollir aportacions i suggeriments a la proposta de desplegament del t...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/03/2022
 • Data de finalització
  25/06/2022
 • Creat el
  23/03/2022
 Consulta sobre les disposicions relatives al patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre segon)

Amb aquesta consulta es vol millorar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa de patrimo...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta sobre les disposicions del llibre tercer del codi de finances públiques, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Amb aquesta iniciativa és pretén dotar de major seguretat jurídica la regulació vigent, adaptant la ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives a les subvencions i als ajuts de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre sisè)

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de fi...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  04/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre quart)
 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
 Consulta sobre les disposicions generals del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre primer)

L'objectiu de la iniciativa és codificar en un únic text les diferents normes que afecten les financ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives al control econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre setè)

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre setè del Codi de fi...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  04/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’u...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/05/2022
 • Data de finalització
  09/06/2022
 • Creat el
  09/05/2022
Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lec...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/03/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  29/03/2022
Tràmit de participació ciutadana sobre el projecte de Decret de pesca continental

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el con...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de sanitat mortuòria.

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/04/2022
 • Data de finalització
  25/05/2022
 • Creat el
  25/04/2022
Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normat...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/04/2022
 • Data de finalització
  20/05/2022
 • Creat el
  13/04/2022

L’objecte de la consulta pública és la necessitat d’elaborar un decret que adapti la regulació de l’...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/04/2022
 • Data de finalització
  20/05/2022
 • Creat el
  20/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret sobre l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Objectiu de la consulta

Amb la consulta prèvia es vol consultar i conèixer l’opinió de la ciutadania ...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/04/2022
 • Data de finalització
  04/05/2022
 • Creat el
  30/03/2022
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua

Objectiu principal

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectade...

#tributsaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2022
 • Data de finalització
  30/04/2022
 • Creat el
  30/04/2019
Consulta sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

L’objectiu d'aquesta consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i l...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/03/2022
 • Data de finalització
  29/04/2022
 • Creat el
  18/03/2022
Consulta sobre el projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/04/2022
 • Data de finalització
  27/04/2022
 • Creat el
  12/04/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el control del compliment pels ens locals de les obligacions de tramesa regular de documentació economicofinancera

Els departaments de la Presidència i d’Economia i Hisenda han de dur a terme la consulta pública prè...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/02/2022
 • Data de finalització
  25/04/2022
 • Creat el
  23/02/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància
 • Dates
 • Data d'inici
  23/03/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  18/03/2022
Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

L'objectiu de la consulta és recollir opinions sobre com hauria de ser el nou model d’organització d...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  15/03/2022
Avantprojecte de llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

La proposta té l'objectiu d'obtenir informació o conèixer l’opinió de la ciutadania i de les diferen...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  17/02/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de regulació del registre de delegats i delegades de prevenció

L'objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes de millora de la regulació del registre ...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/03/2022
 • Data de finalització
  21/04/2022
 • Creat el
  17/03/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre de regulació de l’activitat de recol·lecció de llentiscle i de bruc

La consulta pretén obtenir aportacions en relació a quins aspectes de la recol·lecció del llentiscle...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/03/2022
 • Data de finalització
  15/04/2022
 • Creat el
  14/03/2022
Consulta pública prèvia sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2022
 • Data de finalització
  14/04/2022
 • Creat el
  10/03/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es reguli el funcionament i la composició de la taula de diàleg social de les energies renovables
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2022
 • Data de finalització
  30/03/2022
 • Creat el
  17/02/2022
Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una at...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2022
 • Data de finalització
  28/03/2022
 • Creat el
  14/02/2022
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingu...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  17/02/2022
 • Data de finalització
  17/03/2022
 • Creat el
  10/02/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l' Avantprojecte de la Llei del mar

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme l’actualització de la normativa ...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/01/2022
 • Data de finalització
  17/03/2022
 • Creat el
  14/01/2022
Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/12/2021
 • Data de finalització
  15/03/2022
 • Creat el
  02/12/2021
Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de r...

#lleitrans
 • Dates
 • Data d'inici
  12/01/2022
 • Data de finalització
  14/03/2022
 • Creat el
  22/12/2021
Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Aquesta consulta pretén recollir opinions i aportacions sobre com ha de ser l'Escola d'Administració...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/01/2022
 • Data de finalització
  12/03/2022
 • Creat el
  29/12/2021
Impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Els objectius de la consulta són garantir l’aplicabilitat de l’impost sobre les emissions de gasos a...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/01/2022
 • Data de finalització
  04/03/2022
 • Creat el
  20/12/2021
Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2022
 • Data de finalització
  02/03/2022
 • Creat el
  26/01/2022
Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic cata...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/12/2021
 • Data de finalització
  21/02/2022
 • Creat el
  09/12/2021
Consulta pública prèvia relativa a l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

La iniciativa legislativa ha de crear l’impost que grava les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) del...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2021
 • Data de finalització
  26/01/2022
 • Creat el
  19/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

La finalitat principal d'aquesta consulta pública és conèixer el parer de la ciutadania i dels agent...

#arrendamentdebens
 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2021
 • Data de finalització
  18/01/2022
 • Creat el
  17/11/2021
Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de la formació instrumental adreçat a les persones adultes

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/12/2021
 • Data de finalització
  12/01/2022
 • Creat el
  01/12/2021
Consulta pública prèvia sobre el Reglament del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives

La consulta planteja el desplegament reglamentari de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/11/2021
 • Data de finalització
  11/01/2022
 • Creat el
  29/10/2021
Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/12/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  01/12/2021
Consulta pública prèvia de l'Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca ...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  22/04/2021
Creació Col·legi Tècnics Ortopèdics de Catalunya

El Projecte de decret té com a objectiu crear el Col·legi de Tècnics Ortopèdics de Catalunya per gar...

#col·legitecnicsortopedics
 • Dates
 • Data d'inici
  28/10/2021
 • Data de finalització
  28/12/2021
 • Creat el
  28/10/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret regulador del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d’organització més representativa
 • Dates
 • Data d'inici
  19/11/2021
 • Data de finalització
  19/12/2021
 • Creat el
  18/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM i Humanitats

El Programa de Recerca, Innovació educativa i Formació del professorat en l’àmbit de les STEAM i de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/11/2021
 • Data de finalització
  17/12/2021
 • Creat el
  05/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  15/10/2021
 • Data de finalització
  16/12/2021
 • Creat el
  14/10/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament general del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Economia i Hisenda ha de dur a terme una consulta pública prèvia a l’elaboració del...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/10/2021
 • Data de finalització
  09/12/2021
 • Creat el
  05/10/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme
Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i...
 • Dates
 • Data d'inici
  12/11/2021
 • Data de finalització
  02/12/2021
 • Creat el
  05/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret per la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un sistema personalitzat de dosificació a les farmàcies.
 • Dates
 • Data d'inici
  20/07/2021
 • Data de finalització
  22/11/2021
 • Creat el
  19/07/2021
Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecan...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/10/2021
 • Data de finalització
  15/11/2021
 • Creat el
  18/10/2021
Consulta pública prèvia sobre el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

Consulta pública prèvia per rebre suggeriments i propostes sobre les futures estadístiques oficials ...

 • Dates
 • Data d'inici
  07/09/2021
 • Data de finalització
  08/11/2021
 • Creat el
  30/08/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/09/2021
 • Data de finalització
  29/10/2021
 • Creat el
  23/09/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

La iniciativa té per objecte establir un marc normatiu per a la producció agrícola sostenible a Cata...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2021
 • Data de finalització
  22/10/2021
 • Creat el
  20/09/2021
Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.
 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2021
 • Data de finalització
  22/10/2021
 • Creat el
  20/09/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM

L’objectiu del projecte de decret que aquí es planteja és desenvolupar el projecte “Innovació, Forma...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/08/2021
 • Data de finalització
  08/10/2021
 • Creat el
  09/08/2021
Llei d'economia social i solidària

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, en general, de la ciutadania, i en particular, de l...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/09/2021
 • Data de finalització
  08/10/2021
 • Creat el
  19/08/2021
Consulta pública prèvia sobre la proposta d’Ordre per la qual s’aproven les normes de gestió econòmica i financera per a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  25/08/2021
 • Data de finalització
  25/09/2021
 • Creat el
  19/08/2021
Projecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al de...

#composicioCEC
 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2021
 • Data de finalització
  04/08/2021
 • Creat el
  30/06/2021
Projecte de decret pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya

La consulta pública ha de permetre disposar de propostes i aportacions respecte de la delimitació de...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/07/2021
 • Data de finalització
  02/08/2021
 • Creat el
  01/07/2021
Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2021
 • Data de finalització
  12/07/2021
 • Creat el
  09/06/2021
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de Catalunya

La consulta pública ha de permetre disposar de propostes i aportacions respecte de la regulació del ...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/06/2021
 • Data de finalització
  04/07/2021
 • Creat el
  03/06/2021
Consulta prèvia sobre la delimitació de l'àmbit de la conca fluvial de Catalunya

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania, entitats i altres agents interessats ...

#limitsDCFC
 • Dates
 • Data d'inici
  01/06/2021
 • Data de finalització
  30/06/2021
 • Creat el
  06/05/2021
Consulta pública prèvia sobre el procediment de registre documental i informació per mitjans electrònics de les dades sobre el lloguer de vehicles de motor.
 • Dates
 • Data d'inici
  20/05/2021
 • Data de finalització
  20/06/2021
 • Creat el
  19/05/2021
 Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la planificació hidrològica de Catalunya

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats sobre la revisió de les det...

#plagestioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2021
 • Data de finalització
  31/05/2021
 • Creat el
  17/02/2021
Participació ciutadana en el Projecte de Decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior i el seu registre

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al de...

#decretrelacionsCCE
 • Dates
 • Data d'inici
  12/04/2021
 • Data de finalització
  30/04/2021
 • Creat el
  08/04/2021
Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

El Govern obre un procés de consulta pública per tal d'obtenir aportacions de la ciutadania en relac...

#igualtat
 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2021
 • Data de finalització
  12/04/2021
 • Creat el
  11/02/2021
Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Plantejar una reflexió sobre la conveniència de modificar la composició del CEC per actualitzar-la d...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2021
 • Data de finalització
  12/04/2021
 • Creat el
  08/03/2021
Projecte de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

En el marc del projecte de reforma de la regulació del Consell Nacional de les Dones de Cataluya (CN...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/01/2021
 • Data de finalització
  22/03/2021
 • Creat el
  13/01/2021
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de facilitació de l'activitat econòmica

El contingut de la iniciativa dona resposta als objectius principals següents:


 1. Desplegar les previsio
 2. ...
 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2021
 • Data de finalització
  04/03/2021
 • Creat el
  29/01/2021
Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la c...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2020
 • Data de finalització
  25/02/2021
 • Creat el
  20/11/2020
Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

La present consulta pública prèvia ha de permetre modificar els Estatuts vigents del Consell Naciona...

#cnjc
 • Dates
 • Data d'inici
  15/01/2021
 • Data de finalització
  16/02/2021
 • Creat el
  21/12/2020
Consulta pública prèvia sobre el desenvolupament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

L’objectiu general de la iniciativa és garantir de manera efectiva la reducció de les pèrdues i el m...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/11/2020
 • Data de finalització
  06/02/2021
 • Creat el
  04/11/2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic...

#xarxesaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  06/01/2021
 • Data de finalització
  06/02/2021
 • Creat el
  02/05/2019
Consulta pública prèvia sobre la regulació de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya

L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la ...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/11/2020
 • Data de finalització
  01/02/2021
 • Creat el
  24/11/2020
Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

La iniciativa té per objecte la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de l...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/10/2020
 • Data de finalització
  29/01/2021
 • Creat el
  02/10/2020
Qualificació i Formació Professional

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de dur a terme la consulta pública prèvia rel...

#FPocupació
 • Dates
 • Data d'inici
  21/12/2020
 • Data de finalització
  27/01/2021
 • Creat el
  10/12/2020
Consulta pública prèvia sobre les comissions de la xarxa comercial de l'EAJA per a la comercialització de la loteria col·lectiva.

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un Projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/12/2020
 • Data de finalització
  14/01/2021
 • Creat el
  09/12/2020
Creació Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

El Projecte de decret té com a objectiu crear el Col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya per gar...

#col·legihigienistesdentals
 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2020
 • Data de finalització
  11/01/2021
 • Creat el
  11/11/2020
Consulta pública prèvia sobre la regulació de les categories de premis i d'imports per als sortejos de la loteria col·lectiva

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/10/2020
 • Data de finalització
  30/11/2020
 • Creat el
  23/10/2020
Consulta pública prèvia per a la modificació d'alguns criteris aplicables a la planificació dels jocs i apostes autoritzats a Catalunya.

El Projecte de Decret pretén modificar el Decret 240/2004, de del 30 de març, d’aprovació del Catàle...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/10/2020
 • Data de finalització
  27/11/2020
 • Creat el
  16/10/2020
Participació ciutadana en el Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al de...

#consellcatexteriordecret
 • Dates
 • Data d'inici
  27/10/2020
 • Data de finalització
  15/11/2020
 • Creat el
  21/10/2020
Consulta Pública decret de l'assistència personal a Catalunya

Aquest projecte de decret pretén regular la prestació d’assistència personal en el marc del catàleg ...

#@assistenciapersonal
 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2020
 • Data de finalització
  31/10/2020
 • Creat el
  17/09/2020
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret del treball autònom

El Govern de Catalunya obre la consulta pública prèvia a l’elaboració de Projecte de decret del treb...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/09/2020
 • Data de finalització
  30/10/2020
 • Creat el
  21/09/2020
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Reglament de la Llei d’Arquitectura

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2020
 • Data de finalització
  15/09/2020
 • Creat el
  13/07/2020
Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament dels espais agraris

El desplegament reglamentari de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, pretén reconduir...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2020
 • Data de finalització
  24/08/2020
 • Creat el
  21/07/2020
Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei d'addiccions

La iniciativa pretén adequar la normativa per poder fer front als reptes derivats del consum de risc...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/03/2020
 • Data de finalització
  20/08/2020
 • Creat el
  12/03/2020
Consulta pública prèvia en relació al projecte de Decret del delegat de Protecció de Dades de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
 • Dates
 • Data d'inici
  08/07/2020
 • Data de finalització
  08/08/2020
 • Creat el
  30/06/2020
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regula el Delegat de Protecció de Dades del Departament de Salut i el seu sector públic.
 • Dates
 • Data d'inici
  06/07/2020
 • Data de finalització
  06/08/2020
 • Creat el
  06/07/2020
Consulta sobre l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

La consulta relativa a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de segona modificació de la ...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/06/2020
 • Data de finalització
  15/07/2020
 • Creat el
  28/05/2020
Consulta pública prèvia Ordre categories de premis i la distribució de l’import total dels sortejos setmanals de la loteria passiva (La Grossa)

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/06/2020
 • Data de finalització
  07/07/2020
 • Creat el
  03/06/2020
Consulta 2ª en projecte normatiu inicial de la Inspecció d'Educació

Entre el 2 d’abril i el 3 de juny de 2019 es va portar a terme la consulta pública prèvia a l’elabor...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/06/2020
 • Data de finalització
  26/06/2020
 • Creat el
  03/06/2020
Projecte d'Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió sobre com s’ha de configurar l’Ordre per a establir els...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/03/2020
 • Data de finalització
  22/06/2020
 • Creat el
  10/03/2020
Consulta pública prèvia sobre el Codi de finances públiques de Catalunya

L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de les finance...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/02/2020
 • Data de finalització
  19/06/2020
 • Creat el
  07/02/2020
Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

La consulta pública prèvia vol donar a conèixer la voluntat de regular l’organització i la participa...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/04/2020
 • Data de finalització
  05/06/2020
 • Creat el
  21/03/2020
Consulta Pública prèvia relativa al Projecte d’Ordre reguladora de la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Sistema extracontractual de provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Púb...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/03/2020
 • Data de finalització
  31/03/2020
 • Creat el
  09/03/2020
Llei del sistema de policia de Catalunya

El model policial català, que ha fet de la coordinació entre autoritats i responsables l’instrument ...

 • Dates
 • Data d'inici
  07/03/2020
 • Data de finalització
  21/03/2020
 • Creat el
  06/03/2020
Consulta Pública Prèvia per al reconeixement d’indemnitzacions als Mossos d’Esquadra.

L’article 48 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra...

 • Dates
 • Data d'inici
  07/02/2020
 • Data de finalització
  07/03/2020
 • Creat el
  06/02/2020
Avantprojecte de llei d’emergències

Es pretén regular, en un únic text, el sistema de gestió de les emergències, per tal de garantir l’a...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  15/01/2020
Projecte de decret sobre el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

L'objectiu de la consulta és obtenir aportacions de la ciutadania i dels operadors jurídics en relac...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/02/2020
 • Data de finalització
  28/02/2020
 • Creat el
  13/02/2020
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre la selecció de personal funcionari interí a l'Administració de la Generalitat


La selecció de personal funcionari interí a l'àmbit de l’Administració de la Generalitat de Cataluny...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/02/2020
 • Data de finalització
  24/02/2020
 • Creat el
  31/01/2020
Projecte de decret per a la creació del Registre Públic de Plans d'Igualtat

El Govern de Catalunya obre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per a ...

 • Dates
 • Data d'inici
  07/02/2020
 • Data de finalització
  21/02/2020
 • Creat el
  05/02/2020
Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

La Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, disposa qu...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/02/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei per eradicar l’Antigitanisme

L’objectiu d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió de la societat catalana envers l’Avantpro...

#lleiantigitanisme
 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  16/02/2020
 • Creat el
  13/01/2020
Consulta pública prèvia sobre la imatge corporativa dels Mossos d’Esquadra

Actualment s’ha d’aprovar una nova norma que desplegui de manera íntegra els aspectes relatius a la ...

#imatgecorporativa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/01/2020
 • Data de finalització
  13/02/2020
 • Creat el
  10/01/2020

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de neg...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/01/2020
 • Data de finalització
  09/02/2020
 • Creat el
  08/01/2020
Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  02/12/2019
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Amb la proposta de Llei de protecció de l’ambient atmosfèric es vol derogar la Llei 22/1983, de 21 d...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  01/10/2019
Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

Els objectius centrals d’aquesta iniciativa són millorar l’eficàcia i eficiència de les normes que i...

#MilloradelaRegulació
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la repr...

#grupsinteres
 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2019
 • Data de finalització
  22/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents als requisits necessaris i...

#decretnovescce
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  27/11/2019
Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

L'objectiu és proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a ò...

#consellcatexterior
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Consulta pública prèvia sobre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris
 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2019
 • Data de finalització
  17/01/2020
 • Creat el
  28/11/2019
Consulta al mercat sobre la contractació de serveis vinculats a processos participatius

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, vol posar en...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/03/2019
Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

L'objectiu de la consulta és conèixer l'opinió de tots els agents implicats sobre els diversos aspec...

#xnej
 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/11/2019
Modificació de la llei d'orientació agrària

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2019
 • Data de finalització
  18/12/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Consulta Pública Prèvia per a la Modificació del Decret 110/2012 del 2 d’octubre, del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

En el decurs del temps de funcionament d’aquest espai de participació, creat el 2 d’octubre del 2012...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2019
 • Data de finalització
  11/12/2019
 • Creat el
  11/11/2019
Consulta pública prèvia sobre les notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/10/2019
 • Data de finalització
  02/12/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Sorteig de la Grossa de Sant Joan 2020

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/10/2019
 • Data de finalització
  30/11/2019
 • Creat el
  30/10/2019
Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Consulta pública prèvia per actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament de determinades prestacions no gratuïtes i de modificació de criteris funcionals en determinats serveis de la Cartera de Serveis Socials, i de modificació de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril.
 • Dates
 • Data d'inici
  15/11/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  15/11/2019
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei de l’Institut Català del Poble Gitano

L’objectiu d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió de la societat catalana envers la creació...

#institutpoblegitano
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  21/11/2019
 • Creat el
  16/10/2019
Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

.El departament d’Interior obre la consulta pública prèvia sobre la regulació dels mitjans tècnics i...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/10/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  15/10/2019
Revisió de l’ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari.

Les TPS de primer i segon nivell s'han desenvolupat en els darrers anys, fet que requereix una revis...

#OrdreTPS
 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  04/09/2019
Llei de la Ciència

L’objectiu de la consulta és donar a conèixer a la ciutadania les línies estratègiques de la futura ...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/10/2019
 • Data de finalització
  29/10/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Decret admissió a centres educatius sufragats amb fons públics

El procés de consulta sobre el nou projecte de decret d'admissió vol donar a conèixer la voluntat de...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/07/2019
 • Data de finalització
  25/10/2019
 • Creat el
  19/06/2019
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s'aprovin els preus públics de l'Institut Català de la Salut

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte d’ordre per tal d’aprovar els preus públ...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2019
 • Data de finalització
  20/10/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Projecte de decret sobre la tinença i la cria en captivitat d’ocells fringíl·lids

Aquesta proposta normativa té com a objectiu esmenar l’actual manca de regulació aplicable als ocell...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/07/2019
 • Data de finalització
  20/10/2019
 • Creat el
  28/06/2019
Sorteig de la Grossa de Sant Jordi


La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  19/10/2019
 • Creat el
  12/09/2019
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  04/07/2019
Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcaci...

#demarcacioregistral
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Actualització del Codi civil de Catalunya

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lec...

#actualitzaciocodicivilcatalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Consulta projecte de Decret de concerts educatius

La regulació reglamentària actual del règim dels concerts educatius es basa en el Reial decret 2377/...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/07/2019
 • Data de finalització
  06/09/2019
 • Creat el
  10/07/2019
Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Di...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  03/09/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Derogació del decret que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya

Davant de la importància d’avançar de manera significativa en la implantació de parcs eòlics i insta...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2019
 • Data de finalització
  13/08/2019
 • Creat el
  13/05/2019
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s’aprovin els preus públics del Servei Català de la Salut

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte d’ordre per tal d’aprovar els preus públ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  05/08/2019
 • Creat el
  05/07/2019
Consulta pública prèvia a la Llei d'universalització de l'assistència sanitària

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual es desenvolupa la Lle...

#sanitatuniversal
 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2019
 • Data de finalització
  30/07/2019
 • Creat el
  14/06/2019
Consulta pública sobre la revisió i ampliació de les zones vulnerables

El Govern obre un termini de 7 dies per tal que el públic pugui emetre la seva opinió sobre el probl...

#zonesvulnerables
 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2019
 • Data de finalització
  26/07/2019
 • Creat el
  17/07/2019
Segona consulta ciutadana sobre el projecte reglamentari de desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  25/07/2019
 • Creat el
  25/09/2018
Consulta pública prèvia decret producció agroalimentària ecològica a Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre quins són els aspectes que co...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2019
 • Data de finalització
  14/07/2019
 • Creat el
  14/06/2019
Simplificació de decrets i ordres obsolets

L’ordenament jurídic català està integrat per més de 22.500 decrets i ordres. Un nombre molt elevat ...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/05/2019
 • Data de finalització
  02/07/2019
 • Creat el
  03/05/2019
Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

Aquest projecte normatiu té com a objectiu poder disposar d’un règim jurídic integral del contracte ...

#arrendamentsfinquesurbanes
 • Dates
 • Data d'inici
  27/05/2019
 • Data de finalització
  25/06/2019
 • Creat el
  27/05/2019
Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats maritimorecreatives que conformen un sòlid tei...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/05/2019
 • Data de finalització
  23/06/2019
 • Creat el
  22/05/2019
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per al reconeixement de les Escoles d'Educadors en el Lleure

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions i posicionaments del sector per elaborar de la ma...

#educacióenellleure
 • Dates
 • Data d'inici
  07/05/2019
 • Data de finalització
  11/06/2019
 • Creat el
  06/05/2019
Noves variants màquines de tipus B especials per a sales de joc

Desenvolupament de noves variants de les màquines de tipus B especials per a sales de joc per millor...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/05/2019
 • Data de finalització
  09/06/2019
 • Creat el
  07/05/2019
Projecte de decret de la Inspecció d'Educació

La iniciativa pretén determinar la finalitat, els principis, l'estructura, les atribucions, l'avalua...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/04/2019
 • Data de finalització
  03/06/2019
 • Creat el
  29/03/2019
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2019
 • Data de finalització
  28/05/2019
 • Creat el
  10/04/2019
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2019
 • Data de finalització
  20/05/2019
 • Creat el
  12/02/2019
Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Modificació de la ràtio de personal d'atenció directa nocturna i diürna i atenció indirecta a les re...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2019
 • Data de finalització
  20/05/2019
 • Creat el
  12/04/2019
Accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

Recollir aportacions que millorin el projecte de decret a partir d'un protocol d'accés a dades confi...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/02/2019
 • Data de finalització
  14/05/2019
 • Creat el
  05/02/2019
Accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques

Recollir aportacions que millorin el projecte de decret com ara l'accés, l'ús i la integració de reg...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/02/2019
 • Data de finalització
  07/05/2019
 • Creat el
  04/02/2019
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de modificació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2019
 • Data de finalització
  02/05/2019
 • Creat el
  14/11/2018
Reglament d'un joc de loteria nou

La iniciativa que se sotmet a consulta pública persegueix la creació i regulació d’un joc de loteria...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2019
 • Data de finalització
  10/04/2019
 • Creat el
  20/02/2019
Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

El Consell Català de Cogestió Marítima, que adapta i amplia les funcions del Consell de Pesca i Afer...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/02/2019
 • Data de finalització
  27/03/2019
 • Creat el
  20/02/2019
Modificació del decret d'entitats esportives de Catalunya

L'objectiu de la modificació és facilitar el reconeixement laboral dels presidents o presidentes de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/01/2019
 • Data de finalització
  25/03/2019
 • Creat el
  23/01/2019
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte del Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya.

Norma que regularà tot el procediment del Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya en totes les ...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/02/2019
 • Data de finalització
  24/03/2019
 • Creat el
  20/02/2019
Sorteig de la Grossa Sant Joan

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates