" class="part-icon-bars">
Ajuda

Durant el procés de creació d’una norma, hi ha dos moments en què pots participar:

En les consultes públiques: el Govern, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió.

En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer-ho.

Un cop ja hi ha un esborrany de norma: quan el Govern ja ha redactat un primer text, l’obre a la ciutadania per millorar-ne el redactat i el contingut.

En aquesta part del procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.

Tanca l'ajuda

Participacions destacades

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest cos es pretén dotar l’Administració de la Generalitat del personal especialitzat necessari per desenvolupar de la millor manera possible l’acció exterior de la Generalitat.

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers

El personal del cos de Bombers es regeix per la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, per les normes que la despleguen i per la resta de normes reguladores del règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. Tanmateix, la selecció per a l’accés a les diferents categories del cos de Bombers, així com la provisió de llocs de treball dins d’aquest cos, no ha estat objecte d’una reglamentació específica pròpia.

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i donar d’aquesta manera una resposta més eficaç a les necessitats del Sector tenint en consideració el nou context social i mediambiental així com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics. 


Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme Més informació

Avantprojecte de la llei de muntanya

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora.
Especialment, interessa esbrinar si es comparteix la diagnosi sobre els territoris de muntanya, si es comparteixen els objectius i els instruments proposats i si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 1983.

Avantprojecte de la llei de muntanya Més informació

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una nova norma que substitueixi, en quant a la formació i valoració de les persones sol·licitants d’acolliment o d’adopció, la normativa actualment vigent

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingut i als procediment d’elaboració dels instruments de la planificació hidrològica és la de disposar d’uns plans i programes hidrològics adaptats a la normativa comunitària i a les disposicions de la normativa bàsica estatal vigents.
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya Més informació

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, règim de funcionament, obligacions, control i inspecció dels organismes acreditats que realitzen funcions de mediació en l'adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social en el territori de Catalunya.

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

El considerable increment del comerç on-line, que ha augmentat durant el període comprès entre novembre de 2018 i març de 2020 a un ritme anual de gairebé un 17% (estimació segons la intenció de compra), com demostren les dades extretes de l’estudi “Comerç on-line i mobilitat. Evolució 2018-2020” de la Direcció General de Comerç, de novembre de 2020. Aquest ritme de creixement de les compres a distància s’ha vist accelerat per l’efecte de la pandèmia i el confinament, amb un augment de gairebé el 28%.

Així, s’estima que actualment es realitzen 79 milions de compres en línia a l’any a Catalunya, de les quals el 84% es lliure...

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància Més informació

Projecte de decret de les distincions del Cos d’Agents Rurals

Es pretén establir el reconeixement públic de les actuacions meritòries i tasques d’especial rellevància de les persones membres del Cos d’Agents Rurals, així com incentivar la bona pràctica professional en l’exercici de les funcions per part de les persones membres del cos d’Agents Rurals.

Projecte de decret de les distincions del Cos d’Agents Rurals Més informació

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, els poders públics han d'elevar a nivell de norma les recomanacions internacionals per eradicar el racisme en totes les seves formes, per tal que cap persona racialitzada el pateixi, augmentant així el benestar de tota la ciutadania i aconseguint societats més justes i solidàries, on tothom pugui aportar i sentir-se reconeguda.

Per aquesta raó volem establir mecanismes per a la prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de racisme per tal de desenvolupar les eines necessàries per estudiar i visibilitzar el racisme ins...

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions Més informació

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 • Concretar la documentació, el format i la durada de l’informe emès pels serveis socials. 
 • Garantir la seguretat jurídica a persones usuàries, administracions públiques i empreses subministradores.La consulta s’adreça, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes i a qualsevol subjecte i entitat potencialment afectats.

Preguntes concretes que es formulen: 

1. Considereu que cal desenvolupar i clarificar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar...

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica Més informació

Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’obre el procés participatiu amb l'objectiu de que les persones tinguin el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa sobre /2023, sobre les normes reguladores de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra i determinació d’organitzacions sindicals representatives.

Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia Més informació

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per adequar la norma a la realitat social i econòmica actual, així com per incorporar-hi algunes directives comunitàries.


Després de més de deu anys de l’aprovació inicial del Codi de consum de Catalunya, els drets dels consumidors s’han vist afectats en diferents àmbits d’activitat econòmica, com ara els serveis bàsics, la contractació en línia, les pràctiques comercials agressives i altres aspectes que han generat controvèrsies en les relacions de consum. També algunes normes aprovades amb posterioritat contenen aspectes, com ...

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Més informació

Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC).

L’aprovació del Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya dona compliment al mandat legal, per tal de desplegar reglamentàriament la Llei pel que fa a la regulació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Els articles 6.3 i 7.3 de l’esmentat decret indiquen que el departament competent en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat ha d’aprovar la regulació del procés d’elecció mitjançant una ordre que desplegui normativament aquest procés d’elecció. Per tal de donar resposta a aquests articles, cal elaborar una Ordre que permeti deixar pal...

Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC). Més informació

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

L'objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats ciutadanes i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa.

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC) Més informació

Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.


Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural Més informació

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.


Els objectius de la iniciativa:

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa legislativa és fer efectius els drets de les persones trans* e...

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis

La iniciativa pretén desplegar reglamentàriament les condicions tècniques en matèria de seguretat en cas d’incendis que han de complir els establiments, activitats i edificis que es troben subjectes a control preventiu per part de la Generalitat, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis Més informació

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que els estatuts que finalment es tramitin i aprovin hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura Més informació

Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que per a la redacció del text definitiu de la llei s'hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.


Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Es pretén adequar el contingut de la documentació tècnica que cal aportar, per poder efectuar la intervenció prèvia de la Generalitat, a les novetats introduïdes per la legislació que s’ha anat aprovant des de la publicació de la norma en vigor en aquesta matèria ( Ordre INT/320/2014 (5 de novembre de 2014).

D’altra banda, es pretén adequar la forma o el format de presentació de la documentació, per ajustar-se a les novetats tècniques i tecnològiques que imposen les eines de presentació dels documents i tramitació dels expedients de mera electrònica (portal de tramitació electrònica).

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Més informació

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports Més informació

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya

Es pretén elaborar una norma que reguli el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat en l'àmbit territorial de Catalunya, desenvolupant, així mateix, les qüestions relatives als equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, en virtut del que disposa l'art. 7.3 del Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, en vigor des del 20 d’abril de 2023, que preveu el desplegament normatiu d'aquestes qüestions per part de les Administracions territorials.

Aquesta norma també re...

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya Més informació

Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

S'obre el tràmit de participació ciutadana previst a l'article 69 de la Llei 9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal que les persones que ho desitgin puguin participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa.

Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials Més informació

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

El Departament de Drets socials vol adoptar les mesures pertinents per eliminar les barreres que dificulten l’accés al món laboral a les persones amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva inclusió i integració, tal com promou la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006.

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària Més informació

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la tramitació del Projecte de decret que té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 8/2020. L’objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat de desplegar reglamentàriament aquesta disposició normativa per tal que es facin comentaris, suggeriments o aportacions que puguin millorar l’eficàcia de la disposició normativa que es projecta aprovar

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral Més informació

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una atenció més integrada a la gent gran, a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de la salut mental i, en general , a totes les persones amb necessitats complexes d’atenció. Aquesta Agència està participada pels departaments de Drets Socials i de Salut i compta amb la participació del món local i representació de la ciutadania.

L’objectiu de la consulta és el d’obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la re...

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’un reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Fons de Transició Nuclear), i recollir les seves propostes i comentaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear Més informació

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

L’Avantprojecte de llei de participació ciutadana vol regular i garantir el dret de participació ciutadana a través de les diverses modalitats de participació impulsades des de les administracions públiques. És a dir, la possibilitat de tota la ciutadania d’incidir en les polítiques públiques a través de les modalitats de participació impulsades des de les administracions.

Avantprojecte de llei de participació ciutadana Més informació

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució alternativa de conflictes (ADR) i tingui un caràcter transversal en relació amb els diferents mètodes i en relació amb les diferents matèries que siguin objecte d’un conflicte.

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes Més informació

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’un futur avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya.


També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú incorporar en la regulació projectada o que pugui millorar la iniciativa normativa.

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya Més informació

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència per tal de reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració Pública i les activitats d’influència, consensuant uns criteris d’identificació dels grups d’interès i facilitant la seva inscripció amb reducció de càrregues administratives, de manera que es pugui utilitzar la informació que ja està en mans de l’Administració.

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya Més informació

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment

Modificar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, per tal de regular la prestació econòmica per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment, prevista als articles 9 i 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Aquests articles van ser modificats per l’article 162 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que el Reglament que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Més informació

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura Més informació

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores), tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives Més informació

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

L'objectiu d’aquesta iniciativa és regular els centres de formació professional integrada per poder oferir a la ciutadania uns centres de formació professional integrada de qualitat i amb una alta especialització i assegurar que els centres de formació professional integrada disposin d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió econòmica i de personal.

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada Més informació

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals de l’administració de finques, d’acord amb el que estableixen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Codi civil de Catalunya, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge.Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques Més informació

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic d’abastament d’aigua de l’àmbit Ter-Llobregat i rebre aportacions per contribuir a definir el reglament, especialment pel que fa als drets i les obligacions de les entitats prestadores i receptores del servei públic d’abastament d’aigua en alta.CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT Més informació

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les relacions entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals de Catalunya.

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Els objectius que pretén aconseguir la iniciativa proposada en l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus són els següents:


1.   Conservar i restaurar els ecosistemes i els processos naturals i semi-naturals, i la biodiversitat i geodiversitat associada.

2.   Protegir els les hàbitats, espècies i elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o de major interès natural.

3.   Contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi climàtic i els riscos associats.

4.   Protegir el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

5.   Contribuir a la conservació del patrimoni cultural materia...

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. Més informació

Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis de vigilants municipals pel que fa a l’accés, organització, formació, funcions, uniformitat o els mitjans d’autoprotecció que poden dur. La normativa actual resulta del tot insuficient o és inexistent.

Regulació dels vigilants municipals Més informació

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals Més informació

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpar...

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

El Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya estableix, en un dels seus objectius estratègics, el de “promoure l’optimització dels models organitzatius en els diferents territoris i entre les entitats proveïdores de salut”, els dos objectius operatius següents:


·        Optimitzar les competències dels diferents rols professionals del sistema de salut i, en especial, en l’accés i maneig de la informació sanitària, d’acord amb els diferents rols professionals de l’equip assistencial.


·        Facilitar que els professionals sanitaris puguin maximitzar les funci...

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut Més informació

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecanisme de caràcter excepcional per donar solució a la situació d’aquells territoris que es troben especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població, mitjançant l’aplicació del règim de contenció de rendes previst a la Llei 11/202 als contractes d'arrendament d'habitatge que s’hi concloguin.

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens Més informació

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

Aprovar un nou decret que reguli el règim jurídic de forma integral de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, tot adaptant-lo a les modificacions legislatives que s’han produït els darrers temps i a la realitat actual.

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes Més informació

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

Aquesta iniciativa es dirigeix a actualitzar i millorar el règim jurídic aplicable a Catalunya sobre la protecció d’animals que puguin ser utilitzats per a l’experimentació i per altres finalitats científiques. Aquest règim, fins ara se circumscriu a allò que disposen la Llei catalana 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, i també el seu desplegament reglamentari, que ha estat realitzat de la mà del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

L’aprovació de la legislació de l’any 1995 es va inscriure indubtablement en la línia més avançada de les regula...

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. Més informació

Estatuts del 112

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa dels nous Estatuts del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112), entitat de dret públic adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts del 112 Més informació

Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa destinada a actualitzar, d'acord amb la jurisprudència i els acords de govern corresponents, les normes que regulen la provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra Més informació

362 participacions tancades Veure Obertes  (7) Totes  (369)

Filtra per:

Tipus
Tipus

Carregant...

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una nov...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2024
 • Data de finalització
  27/05/2024
 • Creat el
  18/04/2024
Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum
 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2024
 • Data de finalització
  27/05/2024
 • Creat el
  24/04/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Lleure

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre la concreció del currículum apl...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau superior de Mediació Comunicativa.

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre l'establiment del currículum ap...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024
Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre pel qual es modifiquen els límits territorials de les àrees bàsiques de salut Alt Berguedà i Berga
 • Dates
 • Data d'inici
  10/04/2024
 • Data de finalització
  13/05/2024
 • Creat el
  10/04/2024
Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

La iniciativa té per objecte avançar i consolidar el sistema de compra pública corporativa de l’Admi...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  07/05/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Avantprojecte de llei de drets culturals

S'obre el tràmit de participació ciutadana previst a l'article 69 de la Llei 9/2014, del 29 de desem...

#DretsCulturals
 • Dates
 • Data d'inici
  19/04/2024
 • Data de finalització
  04/05/2024
 • Creat el
  16/04/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2024
 • Data de finalització
  30/04/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis d...

#seguretat, administració local
 • Dates
 • Data d'inici
  18/03/2024
 • Data de finalització
  18/04/2024
 • Creat el
  18/03/2024
Òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans consultius de cooperació al desenvolupament

Els objectius de la proposta són modificar la composició i el funcionament de la Comissió Interdepar...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2024
 • Data de finalització
  31/03/2024
 • Creat el
  28/02/2024
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'incorporació en el Codi civil de Catalunya de la regulació de les fonts no contractuals de les obligacions.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/02/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#seguretat, funció pública
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  14/03/2024
Estatuts del 112

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania en relació amb l...

#emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  20/03/2024
 • Creat el
  06/03/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya
L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives nor...
 • Dates
 • Data d'inici
  15/02/2024
 • Data de finalització
  11/03/2024
 • Creat el
  15/02/2024
Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les n...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/01/2024
 • Data de finalització
  11/03/2024
 • Creat el
  09/01/2024
Avantprojecte de llei de participació ciutadana

L’Avantprojecte de llei de participació ciutadana vol regular i garantir el dret de participació ciu...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  08/03/2024
 • Creat el
  29/01/2024
Consulta pública prèvia sobre d’ordre del procediment per completar els ensenyaments professionalitzadors que s’extingeixen

La consulta pretén conèixer el parer del professorat, de la titularitat dels centres, de l’alumnat i...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/11/2023
 • Data de finalització
  29/02/2024
 • Creat el
  29/11/2023
Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • Dates
 • Data d'inici
  25/01/2024
 • Data de finalització
  25/02/2024
 • Creat el
  23/01/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/02/2024
 • Data de finalització
  23/02/2024
 • Creat el
  08/02/2024
Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

S'obre el tràmit de participació ciutadana previst a l'article 69 de la Llei 9/2014, del 29 de desem...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/12/2023
 • Data de finalització
  20/02/2024
 • Creat el
  20/10/2023
Projecte de decret pel qual s’estableix la vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques per als animals de companyia.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutad...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/01/2024
 • Data de finalització
  19/02/2024
 • Creat el
  16/01/2024
Consulta pública prèvia per la creació d'una Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de Catalunya.

La finalitat d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió i obtenir informació complementària del...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/12/2023
 • Data de finalització
  13/02/2024
 • Creat el
  12/12/2023
Consulta pública prèvia de modificació del projecte de decret Conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici
 • Dates
 • Data d'inici
  24/10/2023
 • Data de finalització
  09/02/2024
 • Creat el
  24/10/2023
Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es desplega la L...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/01/2024
 • Data de finalització
  09/02/2024
 • Creat el
  09/01/2024
Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutad...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/12/2023
 • Data de finalització
  21/01/2024
 • Creat el
  22/12/2023
Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis

La iniciativa pretén desplegar reglamentàriament les condicions tècniques en matèria de seguretat en...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/12/2023
 • Data de finalització
  19/01/2024
 • Creat el
  18/12/2023
Consulta pública prèvia sobre l’elaboració del Projecte de decret pel qual es regula la creació, el funcionament i el manteniment del Registre d’Implants Quirúrgics de Catalunya (RIQCat)
 • Dates
 • Data d'inici
  02/11/2023
 • Data de finalització
  15/01/2024
 • Creat el
  11/07/2023
Consulta pública prèvia sobre d’ordre per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Termalisme i Benestar

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre la concreció del currículum apl...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/10/2023
 • Data de finalització
  10/01/2024
 • Creat el
  06/10/2023
Consulta pública prèvia sobre el Projecte de decret d’aprovació del Pla general de política forestal

Catalunya és un país amb una àrea important ocupada per terrenys forestals, que representen fins a u...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/12/2023
 • Data de finalització
  04/01/2024
 • Creat el
  04/12/2023
Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers

El personal del cos de Bombers es regeix per la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/11/2023
 • Data de finalització
  24/12/2023
 • Creat el
  23/11/2023
Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte d'Ordre de gestió econòmica de les cambres de comerç

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/12/2023
 • Data de finalització
  22/12/2023
 • Creat el
  13/12/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum dels cicles formatius de grau bàsic dels ensenyaments de formació professional

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al currículum d’aquests ensenyame...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/07/2023
 • Data de finalització
  14/12/2023
 • Creat el
  27/07/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum dels cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al currículum d’aquests ensenyame...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/07/2023
 • Data de finalització
  14/12/2023
 • Creat el
  27/07/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum dels cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al currículum d’aquests ensenyame...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/07/2023
 • Data de finalització
  14/12/2023
 • Creat el
  27/07/2023
Consulta pública prèvia sobre el decret d'ordenació de la Formació Professional

La consulta pretén recollir aportacions de la comunitat educativa sobre l’ordenació general de la fo...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/09/2023
 • Data de finalització
  05/12/2023
 • Creat el
  01/09/2023
Consulta pública prèvia a l’elaboració de la regulació sobre l’ordenació curricular de l'educació secundària per a persones adultes

La finalitat d’aquesta consulta pública és la d’obtenir informació per tal de conèixer l’opinió de l...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2023
 • Data de finalització
  02/12/2023
 • Creat el
  27/07/2023
Projecte de decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat

La iniciativa té per objecte establir i actualitzar la regulació de l’organització i funcionament de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/08/2023
 • Data de finalització
  31/10/2023
 • Creat el
  29/08/2023
Consulta pública prèvia a l’elaboració del decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya

El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya.

L’Agènc...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2023
 • Data de finalització
  20/10/2023
 • Creat el
  19/09/2023
Projecte de decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català

L’objectiu principal és recollir aportacions sobre la idoneïtat d'una norma que reguli la realitzaci...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/09/2023
 • Data de finalització
  18/10/2023
 • Creat el
  18/09/2023
Projecte de decret de les distincions del Cos d’Agents Rurals

Es pretén establir el reconeixement públic de les actuacions meritòries i tasques d’especial rellevà...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2023
 • Data de finalització
  06/10/2023
 • Creat el
  05/09/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Esgrima

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Judo i Defensa Personal

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu superior en Atletisme

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Muntanya Mitjana

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Busseig esportiu amb Escafandre Autònom

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu superior en Hípica

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Barrancs

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Escalada

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Piragüisme en aigües braves, del títol de tècnic o tècnica esportiu en Piragüisme en aigües tranquil·les i del títol de tècnic o tècnica esportiu en Piragüisme recreatiu guia en aigües braves
 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu superior en Salvament i Socorrisme

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Espeleologia

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu en Basquetbol

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum del títol de tècnic o tècnica esportiu superior en Basquetbol

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments relatives al desplegament del currículum de...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  01/10/2023
 • Creat el
  29/06/2023
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració del Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura

La modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2023
 • Data de finalització
  24/09/2023
 • Creat el
  04/05/2023
Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució ...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/07/2023
 • Data de finalització
  20/09/2023
 • Creat el
  25/07/2023
Tràmit de consulta pública relativa a l’ordre de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya

L’objectiu de la consulta és recollir propostes i suggeriments que puguin millorar el contingut o la...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2023
 • Data de finalització
  20/09/2023
 • Creat el
  30/06/2023
Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/07/2023
 • Data de finalització
  08/09/2023
 • Creat el
  21/07/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació dels programes de formació i inserció del sistema educatiu

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments del professorat i la titularitat dels centr...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/06/2023
 • Data de finalització
  03/09/2023
 • Creat el
  01/06/2023
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre pel qual es modifiquen els límits territorials de les àrees bàsiques de salut Sabadell 3B, 4A i 4B
 • Dates
 • Data d'inici
  12/07/2023
 • Data de finalització
  14/08/2023
 • Creat el
  11/07/2023
Eleccions de representants de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

Cal modificar l’actual norma reguladora, el Decret 135/2003, de 10 de juny, que estableix un procedi...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/07/2023
 • Data de finalització
  03/08/2023
 • Creat el
  30/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació de les estades de formació del professorat de formació professional a empreses o organismes equiparats

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2023
 • Data de finalització
  29/07/2023
 • Creat el
  27/04/2023
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

L'objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessita...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/06/2023
 • Data de finalització
  26/07/2023
 • Creat el
  16/06/2023

Aquesta consulta pública té per objectiu obtenir informació per tal de copsar l’opinió, la sensibili...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/12/2022
 • Data de finalització
  22/07/2023
 • Creat el
  19/12/2022
Consulta pública prèvia per actualitzar el finançament dels serveis socials de la Xarxa d’atenció pública

Actualització dels preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’A...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2023
 • Data de finalització
  15/07/2023
 • Creat el
  12/06/2023
Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència pe...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/03/2023
 • Data de finalització
  26/06/2023
 • Creat el
  28/03/2023
Consulta pública prèvia sobre el projecte de modificació del decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

L'objectiu de la consulta és rebre aportacions sobre les modificacions i millores proposades al Decr...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/03/2023
 • Data de finalització
  18/06/2023
 • Creat el
  16/03/2023
Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Gene...

#CosAccioExterior
 • Dates
 • Data d'inici
  17/05/2023
 • Data de finalització
  08/06/2023
 • Creat el
  11/05/2023

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  04/06/2023
 • Creat el
  04/05/2023
Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2023
 • Data de finalització
  15/05/2023
 • Creat el
  11/04/2023
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les norm...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  12/04/2023
Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries p...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  10/03/2023
Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2023
 • Data de finalització
  20/04/2023
 • Creat el
  23/03/2023
Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de centres i serveis sanitaris de Catalunya

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalun...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2023
 • Data de finalització
  18/04/2023
 • Creat el
  13/03/2023
Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  12/04/2023
 • Creat el
  16/03/2023

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, r...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/03/2023
 • Data de finalització
  11/04/2023
 • Creat el
  03/03/2023
Consulta pública prèvia sobre el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

La consulta pública vol recollir les propostes que permetin millorar el funcionament eficient, efica...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  31/03/2023
 • Creat el
  30/01/2023
Participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020,...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/02/2023
 • Data de finalització
  22/03/2023
 • Creat el
  21/02/2023

La consulta pública té per finalitat conèixer les valoracions i les propostes de la ciutadania i, en...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/12/2022
 • Data de finalització
  21/03/2023
 • Creat el
  19/12/2022
Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Objectiu de la consulta  

Els objectius que es volen aconseguir amb el Projecte de decret són:  


 • Decla
 • ...
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2022
 • Data de finalització
  10/03/2023
 • Creat el
  07/12/2022

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2022
 • Data de finalització
  03/03/2023
 • Creat el
  01/12/2022
Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’ITV (2023)

La consulta té per objecte obtenir els punts de vista dels possibles afectats sobre l’orientació d’u...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/01/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  12/01/2023
 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  01/02/2023

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, disposa que el...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/01/2023
 • Data de finalització
  23/02/2023
 • Creat el
  20/01/2023
Consulta pública prèvia a l’aplicació d’un termini màxim d’accés garantit per a les reconstruccions mamàries primàries diferides derivades d’una mastectomia per un procés oncològic
 • Dates
 • Data d'inici
  23/09/2022
 • Data de finalització
  30/01/2023
 • Creat el
  23/09/2022


L'objectiu de la consulta és obtenir informació/opinions sobre la opció preferida consistent en l'ap...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/12/2022
 • Data de finalització
  23/01/2023
 • Creat el
  22/12/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Per què una consulta pública prèvia?

Per facilitar que la ciutadania pugui opinar sobre l'oportunitat...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  07/09/2022
 • Data de finalització
  22/12/2022
 • Creat el
  03/06/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre per la qual es regula el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials a Catalunya.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2022
 • Data de finalització
  14/12/2022
 • Creat el
  07/11/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de vacunació antiràbica

Objectius de la consulta
La consulta s'adreça a obtenir l'opinió de la ciutadania en general i dels s...
 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2022
 • Data de finalització
  12/12/2022
 • Creat el
  10/11/2022
Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  29/07/2022
 • Data de finalització
  01/12/2022
 • Creat el
  29/07/2022
Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

L'objecte de la iniciativa és la previsió d'elaborar un Projecte de decret pel qual es regula la Jun...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/09/2022
 • Data de finalització
  28/11/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Participació pública per a l'elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural inicia el procés de participació ciutada...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/09/2022
 • Data de finalització
  14/11/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Avantprojecte de la llei de muntanya

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més ...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/06/2022
 • Data de finalització
  28/10/2022
 • Creat el
  21/06/2022
Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

Aprovar un nou decret que reguli el règim jurídic de forma integral de la Comissió Nacional per a un...

#NouDecretCNVM
 • Dates
 • Data d'inici
  28/09/2022
 • Data de finalització
  21/10/2022
 • Creat el
  27/09/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret de mesures de prevenció d'incendis de vegetació agrícola i forestal

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret de mesures de prevenció d'incendis de...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  29/07/2022
Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, ...

#Antiracisme
 • Dates
 • Data d'inici
  13/12/2021
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  13/12/2021
Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/06/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  17/06/2022
Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Amb aquesta iniciativa es vol regular en una única norma amb rang legal la contractació pública de f...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  28/06/2022
Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobili...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/06/2022
 • Data de finalització
  29/09/2022
 • Creat el
  27/06/2022
DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment
 • Dates
 • Data d'inici
  01/08/2022
 • Data de finalització
  19/09/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret dels ensenyaments professionalitzadors en la modalitat a distància

L’objectiu de la consulta prèvia és recollir aportacions sobre l’abast que ha de tenir l’oferta form...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/06/2022
 • Data de finalització
  17/09/2022
 • Creat el
  15/06/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/07/2022
 • Data de finalització
  16/09/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/07/2022
 • Data de finalització
  28/08/2022
 • Creat el
  26/07/2022
Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

L'objectiu d’aquesta iniciativa és regular els centres de formació professional integrada per poder ...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/06/2022
 • Data de finalització
  11/08/2022
 • Creat el
  09/06/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret del Reglament de desplegament de la Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

La consulta pretén recollir les propostes que puguin fer les entitats vinculades amb el sector portu...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/05/2022
 • Data de finalització
  05/08/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de Drets Culturals

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania i dels agents socials representatiu...

#DretsCulturals
 • Dates
 • Data d'inici
  20/06/2022
 • Data de finalització
  20/07/2022
 • Creat el
  08/06/2022
Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret electoral de les cambres

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2022
 • Data de finalització
  15/07/2022
 • Creat el
  30/06/2022
Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competèncie...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut es...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei sobre mutualitats de previsió social

L’objectiu de la consulta és l’actualització del marc normatiu aplicable a les mutualitats de previs...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/05/2022
 • Data de finalització
  11/07/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis
 • Dates
 • Data d'inici
  10/06/2022
 • Data de finalització
  10/07/2022
 • Creat el
  03/06/2022
Consulta sobre el projecte decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2022
 • Data de finalització
  08/07/2022
 • Creat el
  13/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’objecte de la iniciativa és la previsió d’elaborar...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/06/2022
 • Data de finalització
  04/07/2022
 • Creat el
  01/06/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

L'objectiu de la consulta és recollir aportacions i suggeriments a la proposta de desplegament del t...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/03/2022
 • Data de finalització
  25/06/2022
 • Creat el
  23/03/2022
 Consulta sobre les disposicions relatives al patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre segon)

Amb aquesta consulta es vol millorar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa de patrimo...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
 Consulta sobre les disposicions generals del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre primer)

L'objectiu de la iniciativa és codificar en un únic text les diferents normes que afecten les financ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives a les subvencions i als ajuts de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre sisè)

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de fi...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  04/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives al control econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre setè)

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre setè del Codi de fi...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  04/04/2022
Consulta sobre les disposicions relatives a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre quart)
 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta sobre les disposicions del llibre tercer del codi de finances públiques, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Amb aquesta iniciativa és pretén dotar de major seguretat jurídica la regulació vigent, adaptant la ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2022
 • Data de finalització
  10/06/2022
 • Creat el
  01/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’u...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/05/2022
 • Data de finalització
  09/06/2022
 • Creat el
  09/05/2022
Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lec...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/03/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  29/03/2022
Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Tràmit de participació ciutadana sobre el projecte de Decret de pesca continental

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el con...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2022
 • Data de finalització
  30/05/2022
 • Creat el
  27/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de sanitat mortuòria.

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/04/2022
 • Data de finalització
  25/05/2022
 • Creat el
  25/04/2022
Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normat...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/04/2022
 • Data de finalització
  20/05/2022
 • Creat el
  13/04/2022

L’objecte de la consulta pública és la necessitat d’elaborar un decret que adapti la regulació de l’...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/04/2022
 • Data de finalització
  20/05/2022
 • Creat el
  20/04/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret sobre l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Objectiu de la consulta

Amb la consulta prèvia es vol consultar i conèixer l’opinió de la ciutadania ...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/04/2022
 • Data de finalització
  04/05/2022
 • Creat el
  30/03/2022
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua

Objectiu principal

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectade...

#tributsaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2022
 • Data de finalització
  30/04/2022
 • Creat el
  30/04/2019
Consulta sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

L’objectiu d'aquesta consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i l...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/03/2022
 • Data de finalització
  29/04/2022
 • Creat el
  18/03/2022
Consulta sobre el projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/04/2022
 • Data de finalització
  27/04/2022
 • Creat el
  12/04/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el control del compliment pels ens locals de les obligacions de tramesa regular de documentació economicofinancera

Els departaments de la Presidència i d’Economia i Hisenda han de dur a terme la consulta pública prè...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/02/2022
 • Data de finalització
  25/04/2022
 • Creat el
  23/02/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància
 • Dates
 • Data d'inici
  23/03/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  18/03/2022
Avantprojecte de llei del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques Catalunya

La proposta té l'objectiu d'obtenir informació o conèixer l’opinió de la ciutadania i de les diferen...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  17/02/2022
Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

L'objectiu de la consulta és recollir opinions sobre com hauria de ser el nou model d’organització d...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  15/03/2022
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de regulació del registre de delegats i delegades de prevenció

L'objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes de millora de la regulació del registre ...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/03/2022
 • Data de finalització
  21/04/2022
 • Creat el
  17/03/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre de regulació de l’activitat de recol·lecció de llentiscle i de bruc

La consulta pretén obtenir aportacions en relació a quins aspectes de la recol·lecció del llentiscle...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/03/2022
 • Data de finalització
  15/04/2022
 • Creat el
  14/03/2022
Consulta pública prèvia sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2022
 • Data de finalització
  14/04/2022
 • Creat el
  10/03/2022
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es reguli el funcionament i la composició de la taula de diàleg social de les energies renovables
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2022
 • Data de finalització
  30/03/2022
 • Creat el
  17/02/2022
Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una at...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2022
 • Data de finalització
  28/03/2022
 • Creat el
  14/02/2022
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingu...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  17/02/2022
 • Data de finalització
  17/03/2022
 • Creat el
  10/02/2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l' Avantprojecte de la Llei del mar

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme l’actualització de la normativa ...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/01/2022
 • Data de finalització
  17/03/2022
 • Creat el
  14/01/2022
Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/12/2021
 • Data de finalització
  15/03/2022
 • Creat el
  02/12/2021
Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de r...

#lleitrans
 • Dates
 • Data d'inici
  12/01/2022
 • Data de finalització
  14/03/2022
 • Creat el
  22/12/2021
Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Aquesta consulta pretén recollir opinions i aportacions sobre com ha de ser l'Escola d'Administració...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/01/2022
 • Data de finalització
  12/03/2022
 • Creat el
  29/12/2021
Impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Els objectius de la consulta són garantir l’aplicabilitat de l’impost sobre les emissions de gasos a...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/01/2022
 • Data de finalització
  04/03/2022
 • Creat el
  20/12/2021
Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2022
 • Data de finalització
  02/03/2022
 • Creat el
  26/01/2022
Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic cata...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/12/2021
 • Data de finalització
  21/02/2022
 • Creat el
  09/12/2021
Consulta pública prèvia relativa a l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

La iniciativa legislativa ha de crear l’impost que grava les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) del...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2021
 • Data de finalització
  26/01/2022
 • Creat el
  19/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2021
 • Data de finalització
  21/01/2022
 • Creat el
  23/11/2021
Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

La finalitat principal d'aquesta consulta pública és conèixer el parer de la ciutadania i dels agent...

#arrendamentdebens
 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2021
 • Data de finalització
  18/01/2022
 • Creat el
  17/11/2021
Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de la formació instrumental adreçat a les persones adultes

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opini...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/12/2021
 • Data de finalització
  12/01/2022
 • Creat el
  01/12/2021
Consulta pública prèvia sobre el Reglament del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives

La consulta planteja el desplegament reglamentari de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/11/2021
 • Data de finalització
  11/01/2022
 • Creat el
  29/10/2021
Consulta pública prèvia de l'Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca ...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  22/04/2021
Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/12/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  01/12/2021
Creació Col·legi Tècnics Ortopèdics de Catalunya

El Projecte de decret té com a objectiu crear el Col·legi de Tècnics Ortopèdics de Catalunya per gar...

#col·legitecnicsortopedics
 • Dates
 • Data d'inici
  28/10/2021
 • Data de finalització
  28/12/2021
 • Creat el
  28/10/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret regulador del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d’organització més representativa
 • Dates
 • Data d'inici
  19/11/2021
 • Data de finalització
  19/12/2021
 • Creat el
  18/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM i Humanitats

El Programa de Recerca, Innovació educativa i Formació del professorat en l’àmbit de les STEAM i de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/11/2021
 • Data de finalització
  17/12/2021
 • Creat el
  05/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  15/10/2021
 • Data de finalització
  16/12/2021
 • Creat el
  14/10/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament general del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Economia i Hisenda ha de dur a terme una consulta pública prèvia a l’elaboració del...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/10/2021
 • Data de finalització
  09/12/2021
 • Creat el
  05/10/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme
Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i...
 • Dates
 • Data d'inici
  12/11/2021
 • Data de finalització
  02/12/2021
 • Creat el
  05/11/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret per la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un sistema personalitzat de dosificació a les farmàcies.
 • Dates
 • Data d'inici
  20/07/2021
 • Data de finalització
  22/11/2021
 • Creat el
  19/07/2021
Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecan...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/10/2021
 • Data de finalització
  15/11/2021
 • Creat el
  18/10/2021
Consulta pública prèvia sobre el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

Consulta pública prèvia per rebre suggeriments i propostes sobre les futures estadístiques oficials ...

 • Dates
 • Data d'inici
  07/09/2021
 • Data de finalització
  08/11/2021
 • Creat el
  30/08/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/09/2021
 • Data de finalització
  29/10/2021
 • Creat el
  23/09/2021
Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.
 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2021
 • Data de finalització
  22/10/2021
 • Creat el
  20/09/2021
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

La iniciativa té per objecte establir un marc normatiu per a la producció agrícola sostenible a Cata...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2021
 • Data de finalització
  22/10/2021
 • Creat el
  20/09/2021
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM

L’objectiu del projecte de decret que aquí es planteja és desenvolupar el projecte “Innovació, Forma...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/08/2021
 • Data de finalització
  08/10/2021
 • Creat el
  09/08/2021
Llei d'economia social i solidària

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, en general, de la ciutadania, i en particular, de l...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/09/2021
 • Data de finalització
  08/10/2021
 • Creat el
  19/08/2021
Consulta pública prèvia sobre la proposta d’Ordre per la qual s’aproven les normes de gestió econòmica i financera per a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  25/08/2021
 • Data de finalització
  25/09/2021
 • Creat el
  19/08/2021
Projecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al de...

#composicioCEC
 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2021
 • Data de finalització
  04/08/2021
 • Creat el
  30/06/2021
Projecte de decret pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya

La consulta pública ha de permetre disposar de propostes i aportacions respecte de la delimitació de...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/07/2021
 • Data de finalització
  02/08/2021
 • Creat el
  01/07/2021
Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2021
 • Data de finalització
  12/07/2021
 • Creat el
  09/06/2021
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de Catalunya

La consulta pública ha de permetre disposar de propostes i aportacions respecte de la regulació del ...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/06/2021
 • Data de finalització
  04/07/2021
 • Creat el
  03/06/2021
Consulta prèvia sobre la delimitació de l'àmbit de la conca fluvial de Catalunya

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania, entitats i altres agents interessats ...

#limitsDCFC
 • Dates
 • Data d'inici
  01/06/2021
 • Data de finalització
  30/06/2021
 • Creat el
  06/05/2021
Consulta pública prèvia sobre el procediment de registre documental i informació per mitjans electrònics de les dades sobre el lloguer de vehicles de motor.
 • Dates
 • Data d'inici
  20/05/2021
 • Data de finalització
  20/06/2021
 • Creat el
  19/05/2021
 Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la planificació hidrològica de Catalunya

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats sobre la revisió de les det...

#plagestioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2021
 • Data de finalització
  31/05/2021
 • Creat el
  17/02/2021
Participació ciutadana en el Projecte de Decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior i el seu registre

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al de...

#decretrelacionsCCE
 • Dates
 • Data d'inici
  12/04/2021
 • Data de finalització
  30/04/2021
 • Creat el
  08/04/2021
Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

El Govern obre un procés de consulta pública per tal d'obtenir aportacions de la ciutadania en relac...

#igualtat
 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2021
 • Data de finalització
  12/04/2021
 • Creat el
  11/02/2021
Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Plantejar una reflexió sobre la conveniència de modificar la composició del CEC per actualitzar-la d...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2021
 • Data de finalització
  12/04/2021
 • Creat el
  08/03/2021
Projecte de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

En el marc del projecte de reforma de la regulació del Consell Nacional de les Dones de Cataluya (CN...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/01/2021
 • Data de finalització
  22/03/2021
 • Creat el
  13/01/2021
Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de facilitació de l'activitat econòmica

El contingut de la iniciativa dona resposta als objectius principals següents:


 1. Desplegar les previsio
 2. ...
 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2021
 • Data de finalització
  04/03/2021
 • Creat el
  29/01/2021